​Projektering

​Vi udfører projektering af erhvervs- og boligbyggeri af enhver art.

Desuden projekterer vi om- og tilbygninger. Fra projektforslag til indflytningsklart byggeri

Projekteringen er en løbende proces opdelt i faser

  • Forslagsfasen, der omfatter dispositionsforslag og projektforslag.
  • Projektfasen, der omfatter myndighedsprojekt og hovedprojekt.

Faseopdelingen medfører en trinvis opbygning af projektmaterialet. Bygherren kan ved afslutningen af den enkelte fase tage stilling til, om grundlaget for det mere detaljerede projekteringsarbejde i den følgende fase er tilstrækkeligt og i overensstemmelse med bygherrens intentioner.

På grundlag af trufne beslutninger vil rådgiverne ved hjælp af tegninger og beskrivelser definere opgavens omfang og kvalitet, så det færdige projekt kan danne grundlag for et udbud.

Dispositionsforslag

Bygherren og de projekterende rådgivere udarbejder et dispositionsforslag. Det er et motiveret forslag til opgavens løsning på grundlag af byggeprogrammet.

Dispositionsforslaget indeholder en beskrivelse af forslagets forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner og miljø, herunder også forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper, samt overvejelser om drift og vedligehold. Dispositionsforslaget danner grundlag for projektforslaget.

​Projektforslag

Projektforslaget er baseret på dispositionsforslaget og er de projekterende rådgiveres forslag til, hvorledes opgaven i al væsentlighed kan realiseres. Projektforslaget udarbejdes i dialog med bygherren.

Projektforslaget angiver opgavens æstetiske, funktionelle, tekniske, miljømæssige og økonomiske detaljer i et sådant omfang, at bygherren kan beslutte, om projektet skal gennemføres som foreslået, om det skal ændres eller opgives.

I projektforslaget skal der således være taget stilling til alle betydende spørgsmål vedrørende byggeriets ydre fremtræden, planudformning, konstruktions-, materiale- og installationsvalg samt andre forhold, der er afgørende for byggeriets funktion og kvalitet.

Myndighedsprojekt

Myndighedsprojektet er en viderebearbejdning af det godkendte projektforslag og skal danne grundlag for myndighedsgodkendelsen. Myndighedsprojektet indgår som en integreret del af hovedprojektet og indeholder en redegørelse for projektets endelige udformning i relation til myndighedskrav, herunder en beskrivelse af projektets arkitektur, samt valg af konstruktioner, materialer og tekniske installationer.

Arkitekten udarbejder en redegørelse for projektets byplanmæssige forhold, omkringliggende bygninger, indretning, brandforhold, isoleringsforhold og evt. dispensationer samt tilkørsels- og parkeringsforhold.

Ingeniøren foretager eventuelle beregninger mht. energiforbrug, akustik m.v.

Hovedtegningerne skal opfylde myndighedernes krav til dokumentation af de lovmæssige forhold og angive udformning, konstruktioner og principper for tekniske installationer.

Rådgiveren ajourfører projektforslagets budget i forhold til prisudviklingen og eventuelle aftalte ændringer i projektet. Rådgiveren ansøger også om byggetilladelse og deltager i eventuelle forhandlinger med myndighederne. Bygherren godkender myndighedsprojektet og eventuelle dispensationsansøgninger.

Hovedprojekt

Hovedprojektet fastlægger opgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for en endelig afklaring af byggetilladelsens betingelser, samt for udbud, aftaler og udførelse. Det skal omfatte:

  • Dokumentfortegnelse
  • Byggesagsbeskrivelse
  • Arbejdsbeskrivelser
  • Tegninger
  • Tidsplan
  • Tilbudslister

Hovedprojektet skal opstille krav til de udførendes aflevering af drifts- og vedligeholdsvejledninger. I samarbejde med projektets øvrige rådgivere medvirker bygherrerådgiveren ved tilbudsindhentning, evaluering af indkomne tilbud, tekniske og økonomiske afklaringer samt ved indstilling af tilbud.

Udbud og licitation

Bygherren har ansvaret for udbudsgrundlaget og dermed for byggeriets udformning. Efter indhentning af tilbud på udførelsen vil bygherren kun i begrænset omfang kunne ændre i projektet, og dette vil normalt medføre merudgifter. Dette gælder i endnu højere grad, efter at entrepriseaftale er indgået. Ved valget af udbudsgrundlag spiller bygherrens behov for indflydelse på detailudformningen en væsentlig rolle.

Ønsker du at vide mere om os som bygningssagkyndige og den rådgivning, som vi kan tilbyde, så kontakt os på telefon 2618 1227 eller via vores kontaktformular.

Brug nedenstående kontaktformular eller ring venligst på 2618 1227 hvis du ønsker et tilbud​

Jeg er interesseret


Kontakt mig vedrørende

Kontaktinformation:
 
 
 
Ejendommens beliggenhed
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt